Odpowiedzialność

Grupa Zamet  to dojrzała i stabilna organizacja, w związku z tym jesteśmy świadomi, że budowa wartości to długotrwały proces, który powinien być osadzony na silnych, trwałych i spójnych fundamentach, dlatego we wszystkich obszarach inwestycyjnych opieramy się o jasno i prosto zdefiniowane wartości, które w naturalny sposób zobowiązują nas do określonego postępowania i są podwaliną dla wszystkich podejmowanych przez nas decyzji. Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o ciągły rozwój naszych pracowników i ich rodzin oraz wspieramy budowę lepszej przyszłości dla następnych pokoleń. Dbamy również o społeczność lokalną oraz środowisko wspierając projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego otoczenia i dialog z lokalnymi społecznościami.

Grupa Zamet oraz wszyscy kontrahenci, z którymi współpracujemy, prowadzą swoją działalność w sposób zgodny z przepisami prawa, z poszanowaniem praw człowieka, traktując każdego z należytą godnością i szacunkiem oraz przestrzegając postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

W swojej codziennej działalności kierujemy się i zobowiązujemy do przestrzegania praw i norm:

  • zapobiegania wypadkom przy pracy
  • zapewniania odpowiednich warunków pracy pracownikom
  • przeciwdziałania dyskryminacji w swojej organizacji, okazując każdemu należytą godność i szacunek, bez
  • względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, wygląd zewnętrzny, niepełnosprawność, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, stan majątkowy, formę zatrudnienia itp.
  • respektowania praw pracowników do swobodnego zrzeszania się oraz przystępowania do uczestnictwa w partiach, stowarzyszeniach itp.
  • przestrzegania zasad uczciwości, zapobieganiu i przeciwdziałaniu korupcji zobowiązuje się do nieżądania, przyjmowania, oferowania, przekazywania pieniędzy lub innych korzyści pracownikom Zamawiającego, za wyjątkiem okolicznościowych upominków, przyjętych zwyczajem w danym miejscu i czasie.

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść