Akcjonariusze

Struktura posiadania znacznych pakietów akcji Zamet S.A. wg zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy spółki.

Struktura akcjonariuszy

AkcjonariuszIlość akcjiIlość głosówUdział %
Tdj Equity III Sp. z o.o.59 770 372 59 770 372 56,43%
Nationale-Nederlanden OFE12 984 00712 984 00712,26%
Quercus TFI S.A5 368 336 5 368 336 5,07%
Pozostali27 797 285 27 797 285 26,24%
Razem105 920 000105 920 000100%

Kapitał zakładowy Zamet S.A. wynosi 74 144 000,00 zł i dzieli się na 105 920 000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,70 zł. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść